Rollend meerjarenprogramma 2020-2024

Advies Andere thema's

Samenvatting

Adviesdatum
24 dec 2019
Productnummer
2019-013

Naar aanleiding van het opstarten van een nieuwe legislatuur, besliste het Dagelijks Bestuur om over te gaan tot de opmaak van een rollend meerjarenprogramma. Op basis van een vooruitblik wordt ingeschat welke adviesvragen zouden kunnen volgen, en welke eigen initiatieven ontplooid kunnen worden. Het meerjarenprogramma is “rollend” en zal jaarlijks worden bijgesteld. Een volledig betrouwbare toekomstvoorspelling is immers onmogelijk, en de onzekerheid neemt toe naarmate verder in de toekomst wordt gekeken.

Verder gelden drie stelregels:

‐ Bij de “mogelijke adviesvragen” die in dit programma worden geïnventariseerd, bekijkt het Dagelijks Bestuur telkens, als de verwachte adviesvraag daadwerkelijk gesteld wordt, in concreto in hoeverre er ingegaan wordt op de gestelde vraag. In de regel is de Minaraad niet van zin om in te gaan op adviesvragen die verband houden met concrete uitvoeringshandelingen, effectbeoordelingsdossiers, complexe projecten, erkenningsvragen, enz.

‐ Wat de in het vooruitzicht gestelde “eigen initiatieven” aangaat, is de vuistregel dat er maximum twee eigen initiatieven tegelijkertijd lopende kunnen zijn – i.e. bij maximum twee initiatieven wordt er actief beroep gedaan op het engagement van de raadsorganisaties met het oog op een eindbeslissing.

‐ Waar passend en/of op vraag wordt er, bij afhandeling van projecten, samenwerking aangegaan of afstemming beoogd met andere adviesraden, i.e. met SARO, SERV en/of SALV, evenals, op federaal niveau, met FRDO. Het Dagelijks Bestuur neemt de concrete beslissingen.

Bij dit programma moeten twee elementen van algemeen voorbehoud worden aangestipt:

‐ In lijn met het Regeerakkoord 2019‐2024, staat er in de Beleidsnota Omgeving: “De huidige strategische adviesraden SARO en MINA worden vervangen door een nieuwe Omgevingsraad […]. Mede op basis van hun voorstellen zal ik in 2020 de nieuwe Omgevingsraad installeren”. Wat dit betreft, heeft de Minaraad reeds uitgebreid en met unanimiteit geadviseerd – een advies dat als basis kan dienen voor de conceptualisatie van de nieuwe adviesraad. Voorliggend meerjarenprogramma gaat evenwel vooralsnog niet uit van deze fusie.

‐ Ook in het Regeerakkoord 2019‐2024 wordt voorzien om de nieuwe Omgevingsraad bevoegd te maken voor de advies‐ en beleidstaken van de VHRM. In de Beleidsnota Omgeving wordt aangekondigd dat het forum voor handhavers reeds in 2019 zal worden opgericht, en dit in de schoot van het departement. Overheveling van de adviesopdracht van de VHRM wordt voorzien “zodra de Omgevingsraad is opgericht”, wat, zoals aangestipt, wordt beoogd “in 2020”.

Indien deze ontwikkelingen plaatsgrijpen, zullen ze een impact hebben op dit meerjarenprogramma. Het kan dus zijn dat voorliggend meerjarenprogramma moet worden bijgesteld wanneer deze nieuwe situatie aan de orde is. Omgekeerd kan het hier aangeboden materiaal meegenomen worden bij de bepaling van contouren van de Omgevingsraad, c.q. bij het aanvatten van de nieuwe werkzaamheden inzake omgevingshandhaving.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Jan Verheeke Jan Verheeke
: Functie secretaris (algemene leiding)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres jan.verheeke@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 36 of 0496 51 72 59

Downloads

Rollend meerjarenprogramma 2020-2024

Download (grootte: 480.7 KB, type: application/pdf)