Hersamenstelling Raad

Hersamenstelling Raad

Oproep kandidaatstelling Milieu- en Natuurraad Vlaanderen

Dit bericht geldt als oproeping tot kandidaatstelling voor lidmaatschap van de strategische adviesraad Minaraad voor de periode 2023-2027, met het oog op een actualisatie van de samenstelling ervan.

Wat is de Minaraad?

De strategische adviesraad Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen – hierna Minaraad – werd opgericht bij decreet van 30 april 2004, wat geleid heeft tot titel XI van het Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen voor het milieubeleid. De Minaraad verleent (in hoofdzaak) strategisch advies aan de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement over het milieubeleid in de brede zin van het woord. We stellen een korte nota ter beschikking met explicatie bij de opdrachten en missie van de Minaraad.

Praktisch gesproken gaat er in principe één raadsvergadering per maand door, en grijpen er tussendoor diverse werkgroepszittingen plaats, telkens als er hiertoe aanleiding is. De vergaderingen van de Raad en van de werkgroepen gebeuren fysiek en/of elektronisch, naargelang afspraak. Ter vergadering wordt gezocht naar consensus, zonder dat daarom een verdeeld advies uit te sluiten valt.

Meer informatie over de recente werking van de Minaraad vindt u bij het Jaarverslag 2021. Bovendien kan eens gekeken worden naar een procesanalyse van de huidige werking van de Minaraad.

Aantal raadsleden, duurtijd van het mandaat

De Minaraad bestaat uit 24 leden, die benoemd worden voor vier jaar.

Voor de raadswerkzaamheden wordt voorzien in een zekere kostenvergoeding, met name een zitpenning en reiskosten. Voor raadsleden die organisaties vertegenwoordigen, worden die vergoedingen over het algemeen aan de bewuste organisatie overgemaakt.

Gezochte profielen

Raadsleden kunnen per maand enige uren vergader- en voorbereidingstijd spenderen aan de Minaraad, met het oog op betekenisvolle participatie aan de beslissingsprocessen hiervan. Ze zijn ertoe in staat en bereid om op de vergaderingen het eigen (organisatie- of expertise-)standpunt op een beargumenteerde wijze te vertolken, rekening houdende met de standpunten van andere raadspartners en met het oog op consensus.

Hoe u kandidaat stellen?

U kan zich kandidaat stellen per brief of per mailbericht, gericht aan minister Zuhal Demir, maar op het adres van de Minaraad, en dit ten laatste tegen 14 februari 2023. Gebruik daarvoor bij voorkeur de sjablonen die hiervoor ter beschikking staan.

Meer informatie

Meer inlichtingen over de Minaraad kunnen verkregen worden bij Jan Verheeke, tel. 02 553 01 36, e-mail: jan.verheeke@minaraad.be.