Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling

Advies Vergroening van de economie

Samenvatting

Adviesdatum
30 sep 2010

De Vlaamse Regering heeft een nieuwe Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (VSDO) voorgelegd aan alle strategische adviesraden. De Minaraad stelt vast dat de ontwerpstrategie formeel voldoet aan de decretale vereisten, maar dat de kwaliteit van de evaluatie van de vorige VSDO beter kan.

De Raad vindt dat Vlaanderen een stap zet in de groei naar duurzaamheidsbeleid doordat de nieuwe VSDO het pad van de vernieuwing inslaat. De Raad ondersteunt deze vernieuwing en formuleert een reeks aanbevelingen om de kwaliteit van de VSDO nog te verbeteren.

De probleemstelling is nog onvolledig: de VSDO mist (1) een inbedding van de Vlaamse context in de wereldanalyse en (2) een diagnose van de maatschappelijke problemen waarvoor de VSDO een antwoord wil formuleren.

De strategie heeft een gebrek aan samenhang. Het ontbreken van langetermijndoelstellingen als intermediair niveau tussen visie en kortetermijndoelstellingen is een belangrijk tekort. Dit gebrek aan samenhang maakt dat het transitieproces moeilijk opvolgbaar zal zijn, en dus moeilijk evalueerbaar, zodat bijsturing en leermomenten op hun beurt quasi onmogelijk worden.

De Raad is positief dat er voor gekozen wordt om nieuwe bestuursvormen een prominente plaats te geven in de VSDO. Tegelijkertijd is de Raad bezorgd over de goede implementatie van deze keuze. Op talrijke plaatsen wordt in de VSDO de kaart getrokken van coöperatie. De Raad stelt zich vragen in hoeverre de bestaande participatiecapaciteit bij actoren in de beleidsarena’s zal volstaan om aan de hoge verwachtingen te voldoen. De Raad adviseert daarom doordacht om te springen met de variatie aan bestuursvormen die ‘governance beyond government’ mogelijk maakt. Hiertoe adviseert de Raad dat governance een aparte plaats zou krijgen in de VSDO.
De Raad besluit haar advies door aan te kondigen dat de Permanente Werkgroep Duurzame Ontwikkeling verder vorm zal geven aan de decretale taakstelling van de Minaraad m.b.t. duurzame ontwikkeling.

De Minaraad keurde het advies goed, mits onthouding van de SERV-partners.

Downloads

Advies Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling

Download (grootte: 286.9 KB, type: application/pdf)