Ontwerp van Vlaams Jeugdbeleidsplan “Naar een Jongerenpact 2020”

Advies Vergroening van de economie

Samenvatting

Adviesdatum
20 jan 2011

Het Decreet van 18 juli 2008 dat het Vlaams Jeugd- en Kinderrechtbeleid bepaalt dat de Vlaamse Regering uiterlijk anderhalf jaar na het begin van de legislatuur een Vlaams jeugdbeleidsplan moet voorleggen aan het Vlaams Parlement. Het jeugdbeleidsplan legt het geïntegreerde jeugdbeleid van de Vlaamse Regering vast en besteedt bijzondere aandacht aan het jeugdwerkbeleid en de rechten van het kind. Het plan geeft de jeugd- en kinddoelstellingen van de Vlaamse Regering aan in alle bevoegdheidsdomeinen en bepaalt de resultaatsindicatoren.

De Raad verwelkomt voorliggend jeugdbeleidsplan. De structuur van het beleidsplan is helder en coherent, al ontbreekt er een verwijzing naar een systeem van monitoring en budgettaire keuzes. Daarnaast is een gedegen evaluatie van het vorige jeugdbeleidsplan aangewezen.

De Raad is ook van mening dat in een jeugdbeleidsplan jongeren niet alleen beschouwd mogen worden als consument van (duurzaamheids-)beleid, maar dat zij ook beschouwd moeten worden als producent van beleid, en niet in het minst het duurzaamheidsbeleid van de toekomst.

De Raad stelt ook dat alhoewel JoKER, het instrument om beleidsinitiatieven te evalueren op vlak van effecten op jongeren, opgenomen is in de RIA, deze integratie nog versterkt moet worden.

Wat betreft de inrichting van kwaliteitsvolle ruimte voor jongeren en kinderen, ondersteunt de Raad de strategische en operationele doelstellingen, maar wijst de Raad er op dat hierbij –gezien de schaarse bereikbare ruimte in Vlaanderen- het nodige overleg moet plaatsvinden en dat de bestaande indicator voor “bereikbaarheid van stedelijk groen” in het stedelijk beleid moet worden toegepast.

De Minaraad keurde het advies unaniem goed.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Jan Verheeke Jan Verheeke
: Functie secretaris (algemene leiding)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres jan.verheeke@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 36 of 0496 51 72 59

Downloads