Verzameldecreet Energie VI (met SERV)

Advies Klimaat en Energie

Samenvatting

Adviesdatum
08 dec 2023
Productnummer
2023-047

De Minaraad en de SERV brachten samen advies uit over het voorontwerpdecreet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de uitbreiding van het EU-ETS tot scheepvaart, het invoeren van een apart EU-ETS2, netbeheer en energie-efficiëntie.

 Met dit consensusadvies geven de Raden hun appreciatie over vijf kwesties:

  1. Bij de implementatie van de Europese regelgeving inzake het nieuwe ETS2, stellen de Raden dat de implementatie hiervan een zorgvuldige impactanalyse en een krachtig management zal vereisen, ten einde voor de diverse doelgroepen ongewenste effecten te kunnen vermijden of milderen, en om voor eenieder voldoende mogelijkheden te verschaffen om de gewenste transitie daadwerkelijk door te voeren.
  2. Inzake de voorgenomen afschaffing van de tegemoetkoming voor gasaansluitingen, gasboilers en WKK’s, zijn de Raden in principe positief, maar vragen ze om die maatregelen te zien in het kader van een bredere defossiliseringskalender.
  3. De Raden hebben vragen bij het nu voorgestelde evenwicht tussen ‘transparantie’ en ‘confidentialiteit’ rond GSC’s en WKC’s.
  4. Naar aanleiding van de uitbreiding van het takenpakket, vragen de Raden om blijvend in te staan voor een afdoende slagkracht bij VEKA.
  5. De Raden steunen, ten slotte, de aangepaste rapporteringsfrequentie van de investeringsplannen van de distributienetbeheerders van jaarlijks naar tweejaarlijks.
Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Stefanie Corens Stefanie Corens
: Functie adviseur (klimaat- en energiebeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres stefanie.corens@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 32

Co-auteur(s)
: Naam Julien Matheys
: Functie Attaché
: Organisatie SERV
: E-mailadres jmatheys@serv.be
: Telefoon 02 209 01 27


Downloads