Fitness check Richtlijnen luchtkwaliteit

Oriëntatienota Klassiek milieubeleid

Samenvatting

Deze nota is bedoeld als een toelichting bij de op 28 november 2019 vrijgegeven “fitness check” betreffende de richtlijnen 2008/50/EG (inzake luchtkwaliteit en schone lucht) en 2004/107/EG (betreffende arseen, cadmium, kwik, nikkel en polycyclische aromatische koolwaterstoffen in de lucht, i.e. de vierde dochterrichtlijn), zoals aangevuld door EU richtlijn 2015/1480 (omtrent beoordeling van de luchtkwaliteit). Deze richtlijnen luchtkwaliteit (hierna: “RLK”) stellen luchtkwaliteitsnormen vast die in de hele EU niet mogen worden overschreden, evenals de eisen om ervoor te zorgen dat de lidstaten de luchtkwaliteit op een geharmoniseerde en vergelijkbare manier adequaat bewaken en /of beoordelen. Ze worden ondersteund door een uitvoeringsbesluit 2011/850/EU tot vaststelling van de regels voor wederzijdse informatie-uitwisseling en rapportage over de luchtkwaliteit.

Het uitvoeren van een fitness check is een beleidsproces dat de Europese Commissie (EC) regelmatig op het getouw zet. Het gaat om een uitgebreide beleidsevaluatie waarbij ingeschat wordt of de onderzochte richtlijnen nog geschikt zijn, door hun prestaties te toetsen. Het eindresultaat van een dergelijke check bestaat doorgaans in een “staff working document” van de Europese Commissie. Naar het concrete “staff working document“ dat betrekking heeft op het resultaat van de in deze nota besproken oefening, wordt verder in de tekst ook gerefereerd door te spreken van “de fitness check ”.

In deze briefing nota wordt er kort ingegaan op de oorsprong van de check en op het gevoerde proces. De belangrijkste uitkomsten worden geduid en tenslotte wordt een inschatting gemaakt van de toekomstperspectieven op Europees niveau.

Deze briefing is een kennisdocument t.b.v. de raadsorganisaties van de Minaraad: vermits dit document opgevat wordt als een kennisdocument, bindt het op zich niet de raadsleden of de raadsorganisaties; het document wordt wel aanvaard als informatief achtergronddocument bij verdere raadswerkzaamheden.

Coördinator
: Naam Francis Noyen
: Functie adviseur (Industrieel milieu- en energiebeleid, luchtbeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres francis.noyen@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 38

Downloads

Fitness check Richtlijnen luchtkwaliteit

Download (grootte: 313.2 KB, type: application/pdf)