Kansen en voorwaarden voor verweving voor natuur en milieu

Oriëntatienota Biodiversiteit

Samenvatting

Deze studie is tot stand gekomen in opdracht van de rechtsvoorganger van de S.A.R. Minaraad. Uitgangspunt bij deze studie was het gegeven dat de beschikbare ruimte in Vlaanderen een schaars goed is. Verweving van functies kan, met dit voor ogen, een nuttig beleidsopzet zijn. In het lopende Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen is “verweving” dan ook een centraal begrip. Het is evenwel niet gemakkelijk gebleken om het opzet functies te gaan verweven in de praktijk te brengen. Meteen vormt “verweving” ook een belangrijk vraagstuk bij de opmaak van een volgende Structuurplan.

De rechtsvoorganger van de S.A.R. Minaraad heeft daarom deze studieopdracht uit-besteed. De opdracht werd gegund aan het consortium Resource Analysis – LDR. Het doel was te komen tot een visie met betrekking tot kansen en randvoorwaarden inzake verweving als toekomstig beleidsconcept, en tot het bekomen van aanbevelingen op maat van de ruimtelijke planning en regelgeving.

De S.A.R. Minaraad heeft van deze voorliggende studie kennis genomen en vastgesteld dat ze beantwoordt aan de opdracht. Dit betekent niet noodzakelijk dat de standpunten die in deze studie ontwikkeld worden ook degene zijn van de S.A.R. Mi-naraad, zijn raadsleden of zijn samenstellende organisaties.
 

Downloads