Het jaarverslag 2009 Natura 2000 beleid in Vlaanderen

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
24 jun 2010

Het besluit over de aanwijzing van de speciale beschermingszones en de vaststelling van de instandhoudingsdoelstellingen stelt dat de Minaraad een advies kan vaststellen over de verslagen van het Natura 2000 beleid in Vlaanderen. Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) legde dan ook het jaarverslag 2009 voor aan de Minaraad.

De Minaraad staat positief tegenover de uitgevoerde activiteiten in 2009. Uit het aangeleverde activiteitenoverzicht blijkt dat er voldoende aandacht besteed wordt aan overleg met alle betrokken partners. Het ANB heeft een gedegen consultatieproces op het getouw gezet, waarbij de conceptrapporten inzake de specifieke instandhoudingsdoelstellingen (S-IHD), via een vraag/advies-antwoord procedure, verder uitgewerkt worden.

Het uitwerken van de S-IHD-rapporten en het bepalen van de S-IHD per cluster van Speciale Beschermingszones zal een tijdsintensieve opdracht zijn - onder meer vanwege het participatief karakter ervan. In dit licht vraagt de Minaraad dat het ANB en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) voldoende middelen en personeel vrijmaken om het volledige proces zowel in kwalitatief en kwantitatief opzicht te laten slagen. Er dient zeker voorkomen te worden dat het proces bijkomende noemenswaardige vertragingen oploopt. De Minaraad hoopt ook dat de tijdsdruk niet een snoei in de inspraakmogelijkheden zal teweeg brengen.

Het oorspronkelijk doel om al de S-IHD-rapporten voor eind 2010 afgewerkt te hebben, werd klaarblijkelijk grondig bijgestuurd in de loop van 2009. De Minaraad suggereert dat de Vlaamse Overheid zich ter dege voorbereidt op de eventuele reactie van de Europese Commissie met betrekking tot dit timing-probleem.

Het ANB is aan de beleidsuitvoering vorm beginnen gegeven door in samenwerking met het INBO een vademecum inzake beheermaatregelen en beleidsinstrumenten op te stellen.  Gezien een dergelijk vademecum van onmiddellijk belang is voor de betrokkenen, vraagt de Minaraad dan ook een snelle afwerking ervan.

De Minaraad vindt het nuttig om reeds in 2010 met de (beleids)voorbereidingen voor de natuurrichtplannen te starten, in overleg met de actoren, zodat men klaar is om deze snel vast te stellen, eenmaal de instandhoudingsdoelstellingen bekend zijn.De Minaraad vindt het ook belangrijk om reeds de uitvoering van de S-IHD zelf op het getouw te zetten, en niet te wachten tot de effectieve vaststelling van die doelstellingen of van de op te stellen natuurrichtplannen.

De Minaraad benadrukt bijkomend dat er voldoende aandacht besteed moet worden aan de evaluatie van het hoger genoemde vademecum en het instrument “passende beoordeling”, zodat het in de loop van de beleidsimplementatie bijgestuurd kan worden.

De Minaraad keurde het advies unaniem goed.  

Downloads

Advies over het jaarverslag 2009 Natura 2000 beleid in Vlaanderen

Download (grootte: 74.4 KB, type: application/pdf)