Ontwerpdecreet opheffing administratieve beroepen

Advies Bestuurskwaliteit

Samenvatting

Adviesdatum
21 jan 2021
Productnummer
2021-003

Het Voorontwerp van decreet stelt voor om een aantal administratieve beroepsmogelijkheden die voorzien zijn in het Bodemdecreet, het Mestdecreet en het Materialendecreet te schrappen. Dit met het oog op een administratieve vereenvoudiging, een vermindering van de administratieve lasten, het verkorten van de doorlooptijd temeer omdat de administratieve beroepsmogelijkheden vaak gaan over zeer technische aangelegenheden.

De Minaraad heeft bij het voorontwerp nog een aantal bemerkingen en vragen.

De Minaraad vraagt dat de Raad van State in zijn advies onderzoekt of de afschaffing de waarborg voor belanghebbende derden om hun leefmilieu te beschermen niet in het gedrang brengt.

De Minaraad wijst er ook op dat er ook gegronde beroepen zijn die technisch van aard zijn of dat ook niet technische elementen aan bod komen.

Het opheffen van de administratieve beroepen zou betekenen dat men voor het aantekenen van beroep onmiddellijk een procedure via de Raad van State moet opstarten. De vraag is of deze procedure een gelijkwaardig alternatief is.

De Minaraad is het er mee eens dat er moet gestreefd worden naar zo weinig mogelijk administratieve beroepen. Het hoorrecht is volgens de Minaraad noodzakelijk om de rechten van de rechtsonderhorige te vrijwaren en gerechtelijk beroep te vermijden. De Minaraad vraagt dat in het decreet een evaluatie van dit nieuwe systeem voorzien wordt. Daarnaast pleit de raad voor het wegwerken van de knelpunten bij de aanvraag van grondstofverklaringen en wijst erop dat voor die toepassing slechts vijf administratieve beroepen per jaar worden ingediend.

 

Coördinator
: Naam Francis Noyen
: Functie adviseur (Industrieel milieu- en energiebeleid, luchtbeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres francis.noyen@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 38

Downloads

Ontwerpdecreet opheffing administratieve beroepen

Download (grootte: 311.3 KB, type: application/pdf)