VIZIER2030: een 2030‐doelstellingenkader voor Vlaanderen

Advies Bestuurskwaliteit

Samenvatting

Adviesdatum
26 apr 2018
Productnummer
2018-010

Op vrijdag 9 maart 2018 keurde de Vlaamse regering de conceptnota goed “Vizier 2030 - Een 2030-doelstellingenkader voor Vlaanderen” (hierna “Vizier 2030”). Onder meer de Minaraad werd om advies gevraagd. De Raad stelde zijn advies over Vizier 2030 vast op 26 april 2018.

De Minaraad vindt het positief dat de Vlaamse regering met “Vizier2030” een aanzet geeft om, voor wat de eigen bevoegdheden aangaat, te komen tot de uitvoering van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. De Raad vindt echter wel dat de transitiegerichte dynamiek, die nodig is voor het realiseren van de Visie 2050, niet genoeg uit de verf komt. Bovendien is het bereik van het doelstellingenkader nog te beperkt, is de detailleringsgraad soms te laag, moet er beter rekening worden gehouden met beslist beleid en kan men de samenhang tussen de doelstellingen beter waarmaken. In dit verband vestigt de Raad de aandacht op een aantal tekortkomingen en formuleert hij aanbevelingen, vanuit het oogpunt van de in de V.N.-verklaring opgenomen gedachte dat “sociale en economische ontwikkeling afhangt van het duurzaam beheer van de natuurlijke hulpbronnen die door onze planeet geboden worden.”

De Raad beveelt aan om “2030” daadwerkelijk op te vatten als een tussenstap richting “2050”: vanuit de wenselijke toekomst in 2050 kan dan worden teruggerekend wat hiertoe nodig is in een meer nabije toekomst. De Raad vraagt in het algemeen ook meer aandacht voor de rol van natuur als oplossing voor de uitdagingen die zich stellen in het transitieverhaal.

De Raad pleit er voor om de in opmaak zijnde lange-termijn-plannen inzake bv. klimaatbeleid, natuurbeleid, mobiliteit of ruimtelijk beleid af te werken, vooraleer het 2030-doelstellingenkader vast te stellen. Indien de Vlaamse Regering het toch verkiest om bij de nu voorgestelde werkwijze te blijven (d.i. het vaststellen van Vizier 2030 en nadien toevoegen van doelen uit de nog af te werken sectorale plannen) dan beveelt de Minaraad aan om te voorzien in een beslissingsmechanisme met het welke de impact van de nieuwe doelstellingen op het gehele kader wordt geëvalueerd.

De Raad beveelt aan om een “externe dimensie” aan het kader toe te voegen. In de eerste plaats moet de 0,7% norm in het kader van ontwikkelingssamenwerking behaald worden. Maar ook bij het uittekenen van het “interne beleid” zelf vraagt de Raad om ook de “externe impact” (effecten op het buitenland) van het gevoerde of geplande “interne beleid” in rekening te brengen. In dit verband pleit de Raad voor het gebruik van consumptiegerichte indicatoren.

Om te komen tot een meer adequate detailgraad suggereert de Raad om daadwerkelijk alle VN-subdoelstellingen mee te nemen die voor Vlaanderen relevant zijn. De Raad vraagt ook om dieper in te gaan op de mogelijke onderlinge verbanden tussen de geselecteerde Vizier 2030-doelstellingen, zodat de integrerende kracht van dit document zou vergroten. De Raad beveelt bovendien ook aan om het duurzaamheidsbeleid te verankeren in het bestuursdecreet, zodat dit langetermijnbeleid op een betere manier vormgegeven en uitgevoerd zou worden. De Raad vraagt tenslotte om de doelstellingen zodanig te formuleren dat ze zich lenen tot het opmaken van indicatoren en het uitvoeren van gap-analyses. 

De werkgevers onthouden zich bij dit advies en verwijzen integraal naar het SERV-advies van 3 april 2018 over het Vlaams doelstellingenkader 2030. De werkgevers vinden het positief dat de Vlaamse regering een aanzet geeft om te komen tot een Vlaams doelstellingenkader 2030. De bezorgdheden en de aandachtspunten van de werkgevers zijn opgenomen in het eerder aangehaalde SERV-advies. 

 

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Jan Verheeke Jan Verheeke
: Functie secretaris (algemene leiding)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres jan.verheeke@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 36 of 0496 51 72 59


Downloads

VIZIER2030 – een 2030‐doelstellingenkader voor Vlaanderen

Download (grootte: 313.4 KB, type: application/pdf)