Jaarprogramma 2015

Advies Andere thema's

Samenvatting

Adviesdatum
05 feb 2015
Productnummer
2015-001

De missie van de Minaraad wordt geactualiseerd tot: “De S.A.R. Minaraad zal, in uitvoering van zijn wettelijke opdracht, maatschappelijk overleg genereren en gedragen adviezen voortbrengen ten behoeve van ‘het beleid’ (in de brede zin), ten einde (1) het draagvlak rond milieubeleid te vergroten en (2) de beleidskwaliteit te verbeteren. De Minaraad wil hierbij niet alleen een opiniërende, maar ook en vooral een oriënterende meerwaarde leveren.”

De voor 2015 geldende visie luidt: “De Minaraad zal zijn missie volbrengen vanuit de visie dat het beleid dikwijls aangedreven worden door ontwikkelingen die zich niet alleen op het Vlaamse, maar ook op het internationale, het Europese en/of het lokale niveau afspelen. Het maatschappelijke overleg dat de ad-viesverlening voorafgaat, moet dan ook gestoeld zijn op afdoende oriënterende kennisdelingsmomenten en kaderstellende oriëntatienota’s, zo mogelijk in samenwerking met andere entiteiten, waarbij er gestreefd wordt naar overzicht en duiding in deze ontwikkelingen.”.

In 2015 worden de vijf krachtlijnen aangehouden die ook in de afgelopen jaren aan de orde waren: (1) klimaat en energie, (2) duurzaam hulpbronnengebruik, (3) klassieke milieuthema's, (4) ecosysteemdiensten en biodiversiteit en (5) regelgeving en bestuurskwaliteit.

Voor elk van de vijf vernoemde krachtlijnen wordt er in dit jaarprogramma ingegaan op (1) de verwachte ontwikkelingen, (2) de thema's waarop de Minaraad in de komende jaren wil inzetten, (3) de eigen initiatieven van 2015, (4) de te verwachten en te behandelen adviesvragen van 2015, (5) de voor het overige op te volgen thema's en (6) de samenwerkingsverbanden.

Bij het implementeren van deze krachtlijnen worden twee algemene, oriënterende kwesties voor ogen gehouden: "vergroening van de samenleving" en "de Europese dimensie". Daarnaast wordt er een studie- en onderzoekslijn geopend in verband met "adaptatie", waarbij aspecten behandeld zullen worden die onder elk van de vijf krachtlijnen kunnen gerangschikt worden.

De Minaraad is in de komende tijd van zin om in principe niet in te gaan op adviesvragen in verband met instemmingsdecreten, samenwerkingsakkoorden, erkenningsaanvragen enz. Van dit principe kan afgeweken worden indien er in het bij een dergelijke adviesvraag toegevoegd dossier voldoende inhoudelijke elementen vervat zijn die verwijzen naar toekomstige strategische uitdagingen of ontwikkelingen.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Jan Verheeke Jan Verheeke
: Functie secretaris (algemene leiding)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres jan.verheeke@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 36 of 0496 51 72 59

Downloads