Derde uitbreiding van het erkende natuurreservaat E-326 ‘Nietelbroeken’ te Diepenbeek, Hasselt en Kortessem

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
31 aug 2017

Op 1 juli 2017 ontving de Minaraad de adviesvraag betreffende de derde uitbreiding van het natuurreservaat “Nietelbroeken” te Diepenbeek, Hasselt en Kortessem.

De Minaraad heeft beslist om over dergelijke dossiers geen advies uit te brengen, in lijn met het unaniem advies van de Minaraad 2012|77 van 25 oktober 2012, naar aanleiding van de evaluatie van de instrumenten van natuur- en bosbeleid in functie van instandhoudingsdoelstellingen (par. 49, alinea 2).

De Minaraad wees in bovenstaand advies op het belang van de reservaten als instrumenten, prioritair geschikt voor habitats die een gespecialiseerd en actief beheer over de langere termijn vereisen, met aan natuur verbonden publieke diensten als hoofdfunctie.

Verder brachten de partners in de Minaraad volgende opmerkingen naar voor.

Boerenbond

Boerenbond vindt het positief dat met dit dossier het bestaand beheer binnen het habitatrichtlijngebied wordt afgestemd op de goedgekeurde instandhoudingsdoelstellingen. Boerenbond merkt wel op dat in tegenstelling wat uit het advies van het ANB blijkt, de nieuwe ter erkenning voorgedragen percelen niet allemaal gelegen zijn binnen de grenzen van het habitatrichtlijngebied Bossen en kalkgraslanden van Haspengouw. Dat maakt dat er op deze percelen geen doelen gerealiseerd worden die bijdragen aan de instandhoudingsdoelen zoals opgenomen in het goedgekeurde IHD-besluit voor Bossen en kalkgraslanden van Haspengouw.

Er wordt in het dossier geen ontheffing aangevraagd met betrekking tot het doden van dieren die wildschade veroorzaken. Boerenbond vraagt om dit, in het kader van de everzwijnproblematiek, te evalueren in het licht van de consensusafspraken die werden gemaakt in het overleg over het betreffend deelgebied van faunabeheerzone 7.

Landelijk Vlaanderen

Landelijk Vlaanderen stelt dat in het kader van het gewijzigde natuurdecreet uitbreidingszones niet meer mogelijk zijn en dat er een bewijs nodig is van het akkoord van de eigenaar van het gehuurd perceel voor de erkenning er van als reservaat voor een periode van 27 jaar.

Natuurpunt

Natuurpunt stelt dat de overgangsregeling naar aanleiding van het gewijzigde natuurdecreet geen wettelijke basis heeft. De hier behandelde aanvraag tot erkenning werd bij de indiening opgemaakt in de geldende wetgeving. Het dossier dient dan ook volgens die wetgeving afgehandeld te worden.

Hubertus Vereniging Vlaanderen

Hubertus Vereniging Vlaanderen (HVV) sluit zich aan bij de reactie van Landelijk Vlaanderen en wenst bovendien op te merken dat onvoldoende aandacht wordt geschonken aan het afstemmen van het beheer in het natuurreservaat en de omliggende beheervormen. Jacht is daar één vorm van. Bijna alle Wildbeheereenheden (WBE’s) in Vlaanderen maakten een Uitgebreid Wildbeheerplan (UWBP) op (nu een faunabeheerplan), waarin monitoring en doordachte analyse een evenwichtig beheer onderbouwen. Elk van deze plannen werd erkend door de overheid en is ter beschikking bij de WBE en de provinciale afdelingen van het ANB. In het voorliggende uitbreidingsdossier wordt geen aandacht geschonken aan dit beheerplan, waardoor men een deel van de cruciale informatie voor een evenwichtig beheer in het reservaat, maar zeker ook naar de interactie met de omgeving mist. Daarnaast dient HVV de aandacht te vestigen op het weren van jacht in erkende natuurreservaten, hoewel het kan beschouwd worden als een recreatief medegebruik. Uitsluitend een afwijking op het doden van dieren maakt het wettelijk mogelijk om een vorm van gewone jacht/bijzondere jacht/bestrijding uit te voeren!

HVV vestigt ook graag de aandacht op het expliciet weren van het doden van wildschade soorten (dieren). Dit impliceert automatisch dat veroorzaakte wildschade van soorten die afkomstig zijn uit dit gebied dient vergoed te worden door het Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur. Met andere woorden, zullen maatschappelijke financiële middelen moeten ingeschakeld worden, omdat de eigenaar/beheerder van dit gebied geen inspanningen doet. Dit staat in schril contrast met de steeds krappere begrotingsbudgetten voor natuur. Conform de criteria ‘duurzame jacht’, is het beperken en voorkomen van wildschade een taak die weggelegd is voor de jager. Zij voeren hun beheer kosteloos uit en worden automatisch verantwoordelijk voor de eventuele wildschade die nog zou ontstaan. Bekijken we deze expliciete beslissing om het doden van dieren die wildschade veroorzaken niet toe te staan in het licht van het steeds groter wordende probleem van het everzwijn in de omgeving van dit gebied, dan kan men hieruit besluiten dat de beheerder van dit gebied bij indienen van het dossier niet wenst mee te werken aan een globale aanpak. HVV hoopt dan ook dat minstens in dit kader de nodige bijsturingen worden voorgedragen. Everzwijnen zijn alleen te beheren als iedereen meewerkt! Aansluitend aan dit verhaal kan ook de problematiek van invasieve exoten gekoppeld worden. Europa legt op dat deze onmiddellijk verwijderd moeten worden. Standaard kan in het erkend reservaat geen dier gedood worden. Opkomen van bijvoorbeeld wasbeer naar dit gebied beperkt de beheerder om te voldoen aan deze verplichting.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Kathleen Quick Kathleen Quick
: Functie Adjunct van de directeur (open ruimte - natuur)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres kathleen.quick@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 40

Downloads

Derde uitbreiding van het erkende natuurreservaat E-326 ‘Nietelbroeken’ te Diepenbeek, Hasselt en Kortessem

Download application/pdf 116.0 KB