Uitbreiding natuurreservaat Langemeersen

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
29 apr 2010

Het Reservatenbesluit bepaalt dat het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) de SAR Minaraad om advies moet vragen over de erkenning van private natuurreservaten wanneer het visiegebied wijzigt. Natuurpunt Beheer vzw diende een derde uitbreiding in van het visiegebied van het natuurreservaat Langemeersen te Oudenaarde en Wortegem-Petegem. Het betreft een uitbreiding van 15ha. De te erkennen percelen behoren tot het valleigebeid van de Schelde op het grondgebied van Wortegem-Petegem.

In de Langemeersen werden twee zeldzame kensoorten van een Europees beschermd habitattype (terug)gevonden. Dit illustreert het belang van de Langemeersen als leefgebied op nationale en internationale schaal. De SAR Minaraad stelt vast dat de aanwezige natuurwaarden een grote Vlaamse en Europese relevantie hebben. De voorgestelde natuurstreefbeelden komen overeen met de feitelijke toestand en met de natuurpotenties.

Vijf van de ter erkenning voorgedragen percelen bevinden zich in “Agrarisch gebied met landschappelijke of bijzondere waarde (valleigebied)”. De Vlaamse Regering heeft voor gebieden met een dergelijke bestemming echter nog geen specifieke criteria voor erkenning vastgesteld. Zes van de ter erkenning voorgedragen percelen blijken nog verpacht te zijn. De SAR Minaraad adviseert om per pachter een overeenkomst met duidelijke afspraken op te stellen, die toelaat tot een erkenning van de percelen over te gaan.

De Raad beoordeelt de voorgestelde beheersvisie en -maatregelen – zowel op het niveau van het visiegebied als op het niveau van de afzonderlijke percelen – als adequaat aan de feitelijke toestand van het terrein en aan de gestelde doelen.

De SAR Minaraad stelt vast dat de gevraagde afwijkingsbepalingen met betrekking tot de verbodsbepalingen in verband met reservaten, niet ongebruikelijk zijn, en kan zich daarmee verenigen. De concrete inzet van deze afwijkingen moet vanzelfsprekend met terughoudendheid gebeuren. De Raad stelt vast dat er geen afwijking gevraagd wordt met betrekking tot het voorkomen van ernstige wildschade.

Ten slotte spreekt hij zich met dit advies niet uit over de voorgelegde toegankelijkheidsregeling. Wanneer er voldoende dergelijke ontwerpregelingen voorgelegd zijn, neemt de Raad zich wel voor om daarover een algemeen advies te formuleren.

De SAR Minaraad keurde het advies goed, mits onthouding van de Boerenbond en Landelijk Vlaanderen vzw.

Downloads

Advies over de uitbreiding van het natuurreservaat Langemeersen

Download application/pdf 121.8 KB