3de uitbreiding van het erkende natuurreservaat E-076 “Vorte Bossen” te Ruiselede

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
14 dec 2016

Op 10 november 2016 ontving de Minaraad de adviesvraag betreffende de uitbreiding van het erkende natuurreservaat “Vorte Bossen” te Ruiseleden.

De Minaraad heeft beslist om over dergelijke dossiers geen advies uit te brengen, in lijn met het unaniem advies van de Minaraad 2012|77 van 25 oktober 2012, naar aanleiding van de evaluatie van de instrumenten van natuur- en bosbeleid in functie van instandhoudingsdoelstellingen (par. 49, alinea 2).

De Minaraad wees in bovenstaand advies op het belang van de reservaten als instrumenten, prioritair geschikt voor habitats die een gespecialiseerd en actief beheer over de langere termijn vereisen, met aan natuur verbonden publieke diensten als hoofdfunctie.

Verder brachten de partners in de Minaraad volgende opmerkingen naar voor.

Natuurpunt

Natuurpunt stelt dat de overgangsregeling n.a.v. het gewijzigde natuurdecreet geen wettelijke basis heeft. De hier behandelde aanvraag tot erkenning werd bij de indiening opgemaakt in de geldende wetgeving. Het dossier dient dan ook volgens die wetgeving afgehandeld te worden.

Landelijk Vlaanderen

Landelijk Vlaanderen/APB herinnert er aan dat sinds de invoering van het nieuw Natuurdecreet geen bijkomende uitbreidingszones met voorkooprechten kunnen goedgekeurd worden.

 Landelijk Vlaanderen/APB merkt dat in het voorliggend dossier een inkrimping van het visiegebied wordt voorgesteld, wat logisch is gezien de elementen van het dossier. De eventuele uitbreidingszone in deze inkrimpingszone moet ook afgeschaft worden.

 Al hebben visiegebieden geen juridische gevolgen zodat de aanvraag van uitbreidingszones in deze gebieden niet mag goedgekeurd worden stelt Landelijk Vlaanderen/APB vast dat de opname van een uitgebreid nieuw gebied in het visiegebied wordt voorgesteld.

Enerzijds heeft deze uitbreiding geen enkele toegevoegde waarde voor de voorliggende aangevraagde percelen die niet in dat gebied liggen en anderzijds geeft deze de indruk dat er omtrent dit voorgesteld bijkomend gebied unilateraal op termijn beheersdoelstellingen worden beoogd. Landelijk Vlaanderen/APB herinnert er aan dat het beheer in dit gebied door de lokale beheerders behartigd moet worden met eigen al dan niet gemeenschappelijke beheerplannen en dat derde partijen enkel door de eigen procedure van goedkeuring van beheerplannen betrokken worden.

Boerenbond

Boerenbond stelt dat in het kader van het gewijzigde Natuurdecreet geen nieuwe uitbreidingszones en visiegebieden of uitbreidingen aan bestaande uitbreidingszones en visiegebieden meer kunnen goedgekeurd worden.

Hubertus Vereniging Vlaanderen

Hubertus Vereniging Vlaanderen (HVV) wenst op te merken dat onvoldoende aandacht wordt geschonken aan het afstemmen van het beheer in het natuurreservaat en de omliggende beheervormen. Jacht is daar één vorm van. Bijna alle Wildbeheereenheden (WBE’s) in Vlaanderen maakten een Uitgebreid Wildbeheerplan (UWBP) op (nu een faunabeheerplan), waarin monitoring en doordachte analyse een evenwichtig beheer onderbouwen. Elk van deze plannen werd erkend door de overheid en is ter beschikking bij de WBE en de provinciale afdelingen van het ANB. In het voorliggende uitbreidingsdossier wordt geen aandacht geschonken aan dit beheerplan, waarin ook de monitoring van een aantal zoogdieren zit opgenomen. Daardoor mist dit uitbreidingsdossier een deel van de cruciale informatie voor een evenwichtig beheer in het reservaat, maar zeker ook naar de interactie met de omgeving.

Daarnaast vestigt de HVV de aandacht op weren van jacht als vorm van recreatief medegebruik, alsook op het expliciet weren van bestrijding. Dit impliceert automatisch dat veroorzaakte wildschade van soorten die afkomstig zijn uit dit gebied dient vergoed te worden door het Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur. Met andere woorden, zullen maatschappelijke financiële middelen moeten ingeschakeld worden, omdat de eigenaar/beheerder van dit gebied geen inspanningen doet. Dit staat in schril contrast met de steeds krappere begrotingsbudgetten voor natuur. Conform de criteria ‘duurzame jacht’ (INBO.R.2007.22), is het beperken en voorkomen van wildschade een taak die weggelegd is voor de jager. Zij voeren hun beheer kosteloos uit en worden automatisch verantwoordelijk voor de eventuele wildschade die nog zou ontstaan. HVV pleit in deze dan ook voor het toestaan van jacht als recreatief medegebruik dat enerzijds het totaalbeheer van de fauna in de regio bevordert, maar bovenal maatschappelijke middelen vrijmaakt dat voor andere en betere doeleinden binnen de natuur kunnen aangewend worden.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Kathleen Quick Kathleen Quick
: Functie Adjunct van de directeur (open ruimte - natuur)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres kathleen.quick@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 40

Downloads

3de uitbreiding van het erkende natuurreservaat E-076 “Vorte Bossen” te Ruiselede

Download application/pdf 180.6 KB