Het niet-consensusvoorstel inzake de jacht in vogelrijke gebieden – WBE Talingbeke

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
17 dec 2009

Artikel 6 van het Jachtvoorwaardenbesluit voorziet de opschorting van de jacht in vogelrijke gebieden tussen 15 november en eind februari. Jacht is wel toegestaan indien de lokale actoren - in gezamenlijk overleg of afzonderlijk - maatregelen voorstellen om de verstoring van de populaties te beschermen watervogels te vermijden. Deze voorstellen moeten eerst aan de Minaraad voorgelegd worden.

De Minaraad komt tot de bevinding dat het niet-consensusvoorstel voor de jacht in het vogelrijk gebied van de WBE Talingbeke niet rijp is om een gedragen consensus te bereiken. De Minaraad beveelt de Vlaamse Regering dan ook aan om het ANB opdracht te geven om de partners terug samen te roepen.

De Minaraad adviseert ook om het INBO voorafgaand een inschatting te laten doen van wat vereist is voor “de goede staat van instandhouding van de te beschermen vogelsoorten”. Tegelijk is het nodig - ter voorbereiding van het gesprek en in het licht van de internationaalrechtelijke statuten van het gebied - om een juridische analyse door te voeren van de bewegingsmarge die men heeft ten opzichte van de Habitat- en Vogelrichtlijn.

Inhoudelijk beoordeelt de Minaraad de tegengestelde stellingnamen van de beide partijen als plausibel. Op basis van de ingebrachte elementen stelt de Raad voor om de discussie toe te spitsen op:

  • de noodzaak en wenselijkheid van jacht in dit gebied;
  • de wenselijke omvang;
  • de wenselijke voorwaarden van eventuele winterjachtactiviteiten in het gebied op konijn, fazanthaan en vos.

Tegelijkertijd moet zo goed mogelijk getoetst worden of de voorgestelde jachtactiviteiten verenigbaar zijn met de zgn. “goede staat van instandhouding” van de te beschermen soorten.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Jan Verheeke Jan Verheeke
: Functie secretaris (algemene leiding)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres jan.verheeke@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 36 of 0496 51 72 59

Downloads

Advies over het niet-consensusvoorstel inzake de jacht in vogelrijke gebieden – WBE Talingbeke

Download (grootte: 118.1 KB, type: application/pdf)