Het niet-consensusvoorstel inzake de jacht in vogelrijke gebieden – WBE De Twee Ambachten

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
24 jun 2010

Artikel 6 van het Jachtvoorwaardenbesluit voorziet de opschorting van de jacht in vogelrijke gebieden tussen 15 november en eind februari. Jacht is wel toegestaan indien de lokale actoren - in gezamenlijk overleg of afzonderlijk - maatregelen voorstellen om de verstoring van de populaties te beschermen watervogels te vermijden. Vooraleer een beslissing te nemen legt de minister deze voorstellen ter advies voor aan de Minaraad, die adviseert “over de verenigbaarheid van de voorgestelde maatregelen met de goede staat van instandhouding van de te beschermen vogelsoorten”.

Het dossier over de wildbeheerseenheid (WBE) De Twee Ambachten heeft betrekking op een deel van de polders en kreken in het noorden van Oost-Vlaanderen, die een internationaal belangrijke overwinteringsplaats vormen voor vogels. Het gaat om een niet-consensus dossier. Met name de lokale afdeling van Natuurpunt wenste zich principieel te onthouden van instemming.

De Minaraad beoordeelt het door de WBE opgemaakte voorstel als relatief goed en qua inhoud plausibel. De Raad kan echter niet inschatten wat de mogelijke impact van de voorgestelde jachtregeling kan zijn op de aanwezige faunapopulaties.
Daarom beveelt hij de WBE aan om de vermelde gegevens in het dossier beter te onderbouwen met bronvermeldingen en meer informatie te verschaffen over het de in het gebied aanwezige vogelsoorten.

De Raad raadt ook aan om ten alle tijde zeker voldoende rekening te houden met de kwetsbaarheid en de belangrijkheid van het gebied als overwinteringsplaats voor internationaal beschermingswaardige vogelsoorten. Onder deze voorwaarden aanvaardt de Raad het voorstel.

De Minaraad keurde het advies unaniem goed.

Downloads

Advies over het niet-consensusvoorstel inzake de jacht in vogelrijke gebieden – WBE De Twee Ambachten

Download (grootte: 89.6 KB, type: application/pdf)