Erkenning van het privaat natuurreservaat E-465 “Tafelbos” te Lubbeek en Tielt-Winge

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
22 nov 2018

Op 12 september 2018 ontving de Minaraad de adviesvraag betreffende de erkenning van het privaat natuurreservaat E-465Tafelbos” te Lubbeek en Tielt-Winge. 

De Minaraad stelt dat in de Raad werd beslist om over dergelijke dossiers geen advies uit te brengen, in lijn met het unaniem advies van de Minaraad 2012|77 van 25 oktober 2012, naar aanleiding van de evaluatie van de instrumenten van natuur- en bosbeleid in functie van instandhoudingsdoelstellingen (par. 49, alinea 2). 

De partners in de Minaraad wensen hierbij evenwel volgende bemerkingen naar voor te brengen. 

Landelijk Vlaanderen 

Landelijk Vlaanderen stelt dat door het wijzigingsdecreet 2014 er bij alle nieuwe erkenningen van reservaten of uitbreidingen sinds 2014 geen visiegebieden nog kunnen afgebakend worden en geen uitbreidingszones met voorkooprecht nog kunnen bepaald worden en dus ook niet voor dit reservaat. 

Landelijk Vlaanderen wijst op het feit dat het wijzigingsdecreet van 2014 in artikel 106 §2 tweede lid bepaalt dat in de drie jaar na de inwerkingtreding van artikel 88 de uitbreidingszones van bestaande erkende reservaten herafgebakend moeten worden en zo vastgesteld zijn door de VR. Artikel 106 is in werking getreden in 2014 en die bevestiging moest dan in 2017 van kracht zijn. Door de afwezigheid ervan zijn de geldigheid van de uitbreidingszone en de rechtsgevolgen ervan voor dit reservaat niet bevestigd. 

Landelijk Vlaanderen merkt op dat de percelen niet gelegen zijn in Vlaamse prioritaire gebieden en niet beantwoorden aan de criteria voor een reservaatstatuut. 

Boerenbond 

Boerenbond stelt dat in het kader van het gewijzigde Natuurdecreet geen nieuwe uitbreidingszones en visiegebieden of uitbreidingen aan bestaande uitbreidingszones en visiegebieden meer kunnen goedgekeurd worden. Boerenbond merkt daarnaast op dat ANB terecht adviseert terecht om de percelen gelegen in HAG uit het visiegebied te schrappen. 

Natuurpunt 

Natuurpunt stelt deze behandelde aanvraag tot erkenning als natuurreservaat werd ingediend volgens de wetgeving van het 'Natuurdecreet' (1997).Het dossier dient dan ook volgens diewetgevingafgehandeld te worden. 

Hubertus Vereniging Vlaanderen 

Hubertus Vereniging Vlaanderen (HVV) wenst op te merken dat onvoldoende/geen aandacht wordt geschonken aan het afstemmen van het beheer in het natuurreservaat en de omliggende beheervormen. Jacht is daar één vorm van. Bijna alle Wildbeheereenheden (WBE’s) in Vlaanderen maakten een Uitgebreid Wildbeheerplan (UWBP) op (nu een faunabeheerplan), waarin monitoring en doordachte analyse een evenwichtig beheer onderbouwen. Elk van deze plannen werd erkend door de overheid en is ter beschikking bij de WBE en de provinciale afdelingen van het ANB. In het voorliggende uitbreidingsdossier wordt geen aandacht geschonken aan dit beheerplan, waardoor men een deel van de cruciale informatie voor een evenwichtig beheer in het reservaat, maar zeker ook naar de interactie met de omgeving mist. 

Bij de vraag tot ontheffingen in hoofdstuk 7 wordt de aanzet gegeven dat jacht als recreatief medegebruik zou worden toegestaan. Echter de ontheffing vraagt uitsluitend een bestrijding van enkele soorten wanneer deze schade veroorzaken aan de landbouwgewassen. Het dient hierbij opgemerkt dat deze bestrijding dan ook uitsluitend mag plaats vinden op de percelen waar de schade voorkomt. Gezien men een natuurreservaat wenst te erkennen, kan je ervanuit gaan dat op deze percelen geen landbouwgewassen zullen voorkomen en bijgevolg de vraag tot ontheffing naast de kwestie is. Schade van de jachtwildsoorten zal veelal optreden rond het erkende gebied. Om deze te beperken en nog beter te voorkomen is inzetten op de gewone jacht en de bijzondere jacht conform het jachtopeningsbesluit, alsook jachtvoorwaardenbesluit een betere oplossing. Deze beheervormen vallen onder het Jachtdecreet, en bijgevolg ook het verstandig gebruik van jachtwildsoorten. Hieronder valt volgens de criteria duurzame jacht ook het reguleren van de schade. Daarenboven dient de hiërarchie van de rechtsfiguren gevolgd te worden en is het voor HVV niet aanvaardbaar dat bestrijding wordt toegepast, zonder dat eerst gewone jacht en bijzondere jacht werden geprobeerd. Eenzelfde redenering kan opgezet worden rond de vraag tot het vangen en doden van Canadese gans en Grauwe gans die beiden jachtwildsoorten zijn en via een duurzaam beheer reeds gecontroleerd kunnen worden alvorens in te zetten op het maatschappelijk minder aanvaarde afvangen en vergassen van de dieren om ze vervolgens te vernietigen. 

Tot slot wijst HVV nog op de ligging van het gebied in de perimeter van ‘deelzone NW’ van de Faunabeheerzone 7. Na onderling overleg in 2018 werd hier in consensus besloten dat het vestigen van everzwijnen hier niet onrealistisch is en dat alle middelen moeten ingezet worden om de schade maximaal te voorkomen. Door nu geen uitspraken te doen in dit erkenningsdossier gaat men reeds aan dit doel voorbij. Het is dan ook aangewezen nu reeds in dit beheerplan de nodige middelen te voorzien, opdat bij een eventuele vestiging met schade tot gevolg snel kan geageerd worden. 

 

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Kathleen Quick Kathleen Quick
: Functie Adjunct van de directeur (open ruimte - natuur)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres kathleen.quick@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 40

Downloads

Erkenning van het privaat natuurreservaat E-465 “Tafelbos” te Lubbeek en Tielt-Winge

Download application/pdf 126.7 KB