Erkenning natuurreservaat (E-428) "Watervalbos" te Bilzen

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
23 jan 2017

Op 14 november 2016 ontving de Minaraad de adviesvraag betreffende het natuurreservaat “Watervalbos” te Bilzen.

De Minaraad heeft beslist om over dergelijke dossiers geen advies uit te brengen, in lijn met het unaniem advies van de Minaraad 2012|77 van 25 oktober 2012, naar aanleiding van de evaluatie van de instrumenten van natuur- en bosbeleid in functie van instandhoudingsdoelstellingen (par. 49, alinea 2).

De Minaraad wees in bovenstaand advies op het belang van de reservaten als instrumenten, prioritair geschikt voor habitats die een gespecialiseerd en actief beheer over de langere termijn vereisen, met aan natuur verbonden publieke diensten als hoofdfunctie.

Verder brachten de partners in de Minaraad volgende opmerkingen naar voor.

Boerenbond

Boerenbond ondersteunt de negatieve advisering van het Agentschap met betrekking tot het visiegebied. Daarnaast wijst Boerenbond er op dat MAP meetpunt 460650 de laatste 2 jaar, slecht één zeer kleine overschrijding heeft gekend. Bovendien kunnen CVBB en VMM op dit moment bij de MAP meetpunten die gedefinieerd zijn als bron niet altijd duiden vanwaar het water komt en is bijkomend onderzoek dus zeker nodig vooraleer er allerlei maatregelen opgelegd worden.

Natuurpunt

Natuurpunt heeft geen aanvullingen met betrekking tot dit dossier.

Hubertus Vereniging Vlaanderen

Hubertus Vereniging Vlaanderen heeft geen aanvullingen met betrekking tot dit dossier.

Landelijk Vlaanderen

Landelijk Vlaanderen stelt zich de vraag waarom dat gebied een reservaatstatuut moet krijgen. Dit gebied is niet gelegen in voor natuur aangewezen gebieden. De bosdoelstellingen kunnen evengoed met een uitgebreid bosbeheerplan behaald worden. De verwervingsmethode is niet duidelijk te lezen: zijn die gronden al, dan niet geruild, met eigen geld verworven of werden subsidies gegeven en hoe gebeurde de toewijzing. Daarenboven kan er geen visiegebied of uitbreidingszone afgebakend meer worden.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Kathleen Quick Kathleen Quick
: Functie Adjunct van de directeur (open ruimte - natuur)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres kathleen.quick@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 40

Downloads

Erkenning natuurreservaat (E-428) "Watervalbos" te Bilzen

Download application/pdf 157.6 KB