Eerste uitbreiding van het natuurreservaat E-171 “Blauwschuurbroek” te Bierbeek en Boutersem

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
17 dec 2018

Op 26 oktober 2018 ontving de Minaraad de adviesvraag betreffende de eerste uitbreiding van het natuurreservaat E-171Blauwschuurbroek” te Bierbeek en Boutersem. 

De Minaraad stelt dat in de Raad werd beslist om over dergelijke dossiers geen advies uit te brengen, in lijn met het unaniem advies van de Minaraad 2012|77 van 25 oktober 2012, naar aanleiding van de evaluatie van de instrumenten van natuur- en bosbeleid in functie van instandhoudingsdoelstellingen (par. 49, alinea 2). 

De partners in de Minaraad wensen hierbij evenwel volgende bemerkingen naar voor te brengen. 

Landelijk Vlaanderen 

Landelijk Vlaanderen stelt dat door het wijzigingsdecreet 2014 er bij alle nieuwe erkenningen van reservaten of uitbreidingen sinds 2014 geen visiegebieden nog kunnen afgebakend worden en geen uitbreidingszones met voorkooprecht nog kunnen bepaald worden en dus ook niet voor dit reservaat.  

 Landelijk Vlaanderen wijst op het feit dat het wijzigingsdecreet van 2014 in artikel 106 §2 tweede lid bepaalt dat in de drie jaar na de inwerkingtreding van artikel 88 de uitbreidingszones van bestaande erkende reservaten herafgebakend moeten worden en zo vastgesteld zijn door de VR. Artikel 106 is in werking getreden in 2014 en die bevestiging moest dan in 2017 van kracht zijn. Door de afwezigheid ervan zijn de geldigheid van de uitbreidingszone en de rechtsgevolgen ervan voor dit reservaat niet bevestigd.  

De te erkennen percelen zijn niet gelegen in Vlaamse prioritaire gebieden voor natuurbeheer en zijn te klein om aan de criteria voor een reservaat statuut te beantwoorden. Daarenboven blijkt er geen onderzoek te zijn geweest door ANB op het terrein waarbij de geldigheid van het formeel advies van ANB, dat een jaar na de inwerkingtreding van de nieuwe regelgeving nog volgens de oude regelgeving wordt behandeld, onduidelijk is. 

Boerenbond 

Boerenbond stelt dat in het kader van het gewijzigde Natuurdecreet geen nieuwe uitbreidingszones en visiegebieden of uitbreidingen aan bestaande uitbreidingszones en visiegebieden meer kunnen goedgekeurd worden. 

In dit dossier vallen zowel een deel van het visiegebied als een deel van de ter erkenning gevraagde natuurpercelen in herbevestigd agrarisch gebied. Boerenbond onderschrijft het advies ANB en vraagt dat dit geschrapt wordt. 

Natuurpunt 

Natuurpunt stelt deze behandelde aanvraag tot erkenning als natuurreservaat werd ingediend volgens de wetgeving van het 'Natuurdecreet' (1997).Het dossier dient dan ook volgens diewetgevingafgehandeld te worden. 

Hubertus Vereniging Vlaanderen 

Hubertus Vereniging Vlaanderen formuleert geen opmerkingen bij dit dossier.

 

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Kathleen Quick Kathleen Quick
: Functie Adjunct van de directeur (open ruimte - natuur)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres kathleen.quick@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 40

Downloads

Eerste uitbreiding van het natuurreservaat E-171 “Blauwschuurbroek” te Bierbeek en Boutersem

Download application/pdf 122.8 KB