Eerste uitbreiding van het natuurreservaat E-074 “Bruggeneindse Goren” te Heist-op-den-Berg

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
17 dec 2018

Op 26 oktober 2018 ontving de Minaraad de adviesvraag betreffende de eerste uitbreiding van het natuurreservaat E-074Bruggeneindse Goren” te Heist-op-den-Berg. 

De Minaraad stelt dat in de Raad werd beslist om over dergelijke dossiers geen advies uit te brengen, in lijn met het unaniem advies van de Minaraad 2012|77 van 25 oktober 2012, naar aanleiding van de evaluatie van de instrumenten van natuur- en bosbeleid in functie van instandhoudingsdoelstellingen (par. 49, alinea 2). 

De partners in de Minaraad wensen hierbij evenwel volgende bemerkingen naar voor te brengen. 

Landelijk Vlaanderen 

Landelijk Vlaanderen stelt dat door het wijzigingsdecreet 2014 er bij alle nieuwe erkenningen van reservaten of uitbreidingen sinds 2014 geen visiegebieden nog kunnen afgebakend worden en geen uitbreidingszones met voorkooprecht nog kunnen bepaald worden en dus ook niet voor dit reservaat.   

Landelijk Vlaanderen wijst op het feit dat het wijzigingsdecreet van 2014 in artikel 106 §2 tweede lid bepaalt dat in de drie jaar na de inwerkingtreding van artikel 88 de uitbreidingszones van bestaande erkende reservaten herafgebakend moeten worden en zo vastgesteld zijn door de VR. Artikel 106 is in werking getreden in 2014 en die bevestiging moest dan in 2017 van kracht zijn. Door de afwezigheid ervan zijn de geldigheid van de uitbreidingszone en de rechtsgevolgen ervan voor dit reservaat niet bevestigd.   

Landelijk Vlaanderen stelt bovendien vast dat het juridisch statuut van de huur van de betrokken gronden van de VLM zeer onduidelijk is. Er is er geen formeel akkoord van de eigenaar zelf om een reservaatbeheerplan voor 27 jaar op te stellen. Een mail akkoord van ANB, formeel een derde, is zeker ontoereikend voor dergelijke formaliteit. Indien ANB wel de begunstigde is van de VLM-gronden is er geen reden dat ANB er geen eigen Vlaams reservaat van maakt des te meer dat sinds de in werking treding van het nieuw natuurdecreet in 2014 er geen mogelijkheid meer bestaat voor ANB om aangekochte terreinen zonder open procedure in beheer te geven aan derden. 

Boerenbond 

Boerenbond stelt dat in het kader van het gewijzigde Natuurdecreet geen nieuwe uitbreidingszones en visiegebieden of uitbreidingen aan bestaande uitbreidingszones en visiegebieden meer kunnen goedgekeurd worden.  

Dit reservaat ligt in een gebied waar al verschillende processen hebben gelopen, zoals het Sigmaplan en de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. In die processen was het telkens een zoektocht om het evenwicht tussen verschillende belangen en doelstellingen ietwat te bewaren. Het voorgestelde dossier (visiegebied) komt niet overeen met de afspraken die in andere processen werden gemaakt. Boerenbond vraagt dan ook het dossier af te stemmen of die reeds gemaakt afspraken en beslissingen. 

Natuurpunt 

Natuurpunt stelt deze behandelde aanvraag tot erkenning als natuurreservaat werd ingediend volgens de wetgeving van het 'Natuurdecreet' (1997).Het dossier dient dan ook volgens diewetgevingafgehandeld te worden. 

Hubertus Vereniging Vlaanderen 

Hubertus Vereniging Vlaanderen (HVV) wenst op te merken dat onvoldoende/geen aandacht wordt geschonken aan het afstemmen van het beheer in het natuurreservaat en de omliggende beheervormen. Jacht is daar één vorm van. Bijna alle Wildbeheereenheden (WBE’s) in Vlaanderen maakten een Uitgebreid Wildbeheerplan (UWBP) op (nu een faunabeheerplan), waarin monitoring en doordachte analyse een evenwichtig beheer onderbouwen. Elk van deze plannen werd erkend door de overheid en is ter beschikking bij de WBE en de provinciale afdelingen van het ANB. In het voorliggende uitbreidingsdossier wordt geen aandacht geschonken aan dit beheerplan, waardoor men een deel van de cruciale informatie voor een evenwichtig beheer in het reservaat, maar zeker ook naar de interactie met de omgeving mist. 

Bij de vraag tot ontheffingen in hoofdstuk 6 wordt op geen enkele manier de mogelijkheid gecreëerd om op een duurzame manier de wilde fauna te beheren. Meer zelfs, het dossier doet vermoeden dat de eerder gevraagde ontheffing om soorten die schade veroorzaken te doden, nu expliciet wordt ingetrokken. Dit impliceert automatisch dat veroorzaakte wildschade van soorten die afkomstig zijn uit dit gebied dient vergoed te worden door het Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur. Met andere woorden, zullen maatschappelijke financiële middelen moeten ingeschakeld worden, omdat de eigenaar/beheerder van dit gebied geen inspanningen doet. Dit staat in schril contrast met de steeds krappere begrotingsbudgetten voor natuur. Conform de criteria ‘duurzame jacht’ (INBO.R.2007.22), is het beperken en voorkomen van wildschade een taak die weggelegd is voor de jager. Zij voeren hun beheer kosteloos uit en worden automatisch verantwoordelijk voor de eventuele wildschade die nog zou ontstaan. HVV pleit in deze dan ook voor het toestaan van jacht als recreatief medegebruik dat enerzijds het totaalbeheer van de fauna in de regio bevorderd, maar bovenal maatschappelijke middelen vrijmaakt dat voor andere en betere doeleinden binnen de natuur kunnen aangewend worden. 

Hoewel men geen faunabeheer toestaat, opteert de beheerder er wel voor om overlast van Canadese gans en grauwe gans, beide jachtwildsoorten, aan te pakken door ze af te vangen en vervolgens te doden. Deze maatregel wordt mogelijk gemaakt in het jachtvoorwaardenbesluit, doch kan maar van toepassing zijn als andere ‘duurzame’ methoden niet volstaan. Vooreerst inzetten op de gewone jacht/bijzondere jacht moet een eerste reflex zijn, alvorens in te zetten op een maatschappelijk minder aanvaarde afvangst en vergassing van de dieren om ze vervolgens te vernietigen. 

 

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Kathleen Quick Kathleen Quick
: Functie Adjunct van de directeur (open ruimte - natuur)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres kathleen.quick@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 40

Downloads

Eerste uitbreiding van het natuurreservaat E-074 “Bruggeneindse Goren” te Heist-op-den-Berg

Download application/pdf 143.1 KB