Eerste uitbreiding van het natuurreservaat E-067 “Tiendeberg-Caestert” te Riemst

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
29 nov 2018

Op 3 oktober 2018 ontving de Minaraad de adviesvraag betreffende de eerste uitbreiding van het natuurreservaat E-067TiendebergCaestert” te Riemst. 

De Minaraad stelt dat in de Raad werd beslist om over dergelijke dossiers geen advies uit te brengen, in lijn met het unaniem advies van de Minaraad 2012|77 van 25 oktober 2012, naar aanleiding van de evaluatie van de instrumenten van natuur- en bosbeleid in functie van instandhoudingsdoelstellingen (par. 49, alinea 2).  

De partners in de Minaraad wensen hierbij evenwel volgende bemerkingen naar voor te brengen.  

Landelijk Vlaanderen 

Landelijk Vlaanderen stelt dat door het wijzigingsdecreet 2014 er bij alle nieuwe erkenningen van reservaten of uitbreidingen sinds 2014 geen visiegebieden nog kunnen afgebakend worden en geen uitbreidingszones met voorkooprecht nog kunnen bepaald worden en dus ook niet voor dit reservaat.      

Landelijk Vlaanderen wijst op het feit dat het wijzigingsdecreet van 2014 in artikel 106 §2 tweede lid bepaalt dat in de drie jaar na de inwerkingtreding van artikel 88 de uitbreidingszones van bestaande erkende reservaten herafgebakend moeten worden en zo vastgesteld zijn door de VR. Artikel 106 is in werking getreden in 2014 en die bevestiging moest dan in 2017 van kracht zijn. Door de afwezigheid ervan zijn de geldigheid van de uitbreidingszone en de rechtsgevolgen ervan voor dit reservaat niet bevestigd.    

Boerenbond 

Boerenbond stelt dat in het kader van het gewijzigde Natuurdecreet geen nieuwe uitbreidingszones en visiegebieden of uitbreidingen aan bestaande uitbreidingszones en visiegebieden meer kunnen goedgekeurd worden.Bijkomend vraagt Boerenbond te verduidelijken wat de gevolgen zijn van het ontbreken van de bosbalans.   

Natuurpunt 

Natuurpunt stelt deze behandelde aanvraag tot erkenning als natuurreservaat werd ingediend volgens de wetgeving van het 'Natuurdecreet' (1997).Het dossier dient dan ook volgens diewetgevingafgehandeld te worden.  

Hubertus Vereniging Vlaanderen 

Hubertus Vereniging Vlaanderen stelt vast dat in het totaal beheer rekening wordt gehouden met het beheer van de wilde fauna zij het dan alleen om de schade te voorkomen/beperken. Hiervoor wordt ons inziens echter verkeerdelijk de rechtsfiguur van ‘Bijzondere jacht’ aangehaald als ontheffing om het doden van dieren in natuurreservaten te verantwoorden. Een bijzondere jacht vindt zijn wettelijke basis in art.4 van het Jachtdecreet en niet in art.33 zoals dit nu foutief staat weergegeven. Zij kan worden ingezet om dreigende schade te voorkomen of om wilde fauna en flora te beschermen. Alvorens dit uit te voeren moet men nagaan of er andere bevredigende oplossingen zijn. De Vlaamse regering bepaalde in het jachtvoorwaardenbesluit (25/04/2014) de voorwaarden waaronder deze kan plaatsvinden en beschreef tevens de openingstijden per soort in het jachtopeningsbesluit (28/06/2013). Bovendien stelde de minister van leefmilieu, Natuur en Cultuur een Code Goede praktijk (12/05/2014) op. Hierin staat beschreven dat de bejaging, en dus ook de gewone bejaging onderdeel moet uitmaken van de te nemen maatregelen.  

In de opsomming van de soorten waarop de bijzondere jacht zou worden toegestaan staat fazant beschreven. Deze is conform art.3 van het Jachtdecreet een jachtwildsoort doch in het jachtopeningsbesluit (28/06/2013) werden hiervoor geen opening in de bijzondere jacht beschreven. De enige juiste vorm van beheer is in deze de ‘gewone jacht’ 

Verder staat ook beschreven dat er een ‘bijzondere jacht’ zal mogelijk zijn op de ‘Nijlgans’. Echter elke vorm van jacht is maar mogelijk op ‘jachtwildsoorten’ wat de nijlgans, als invasieve exoot, niet is. Dit beheerplan beschrijft de intentie om de soort te controleren/verwijderen en zo een bijdrage te leveren aan het hoger Europese doel, doch het gebruik van de vigerende wetgeving werd niet correct toegepast. 

HVV kan concluderen dat men de intentie heeft een natuurbeheer en faunabeheer gecombineerd te laten voorkomen doch dat er heel wat technische inconsequenties zijn in hoofdstuk 7 (ontheffingen) die maken dat het niet duidelijk is wat nu wel dan niet zal mogelijk zijn in het dossier. Inzetten op de gewone jacht (indien nodig de bijzondere jacht) en mogelijkheden bieden voor de bestrijding en dit alles in samenwerking met de WBE’s met een eigen goedgekeurd faunabeheerplan, is ons inziens de beste oplossing. Bij eventuele (her)erkenning van het reservaat moeten de inconsequenties in elk geval weggewerkt zijn.

 

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Kathleen Quick Kathleen Quick
: Functie Adjunct van de directeur (open ruimte - natuur)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres kathleen.quick@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 40

Downloads

eerste uitbreiding van het natuurreservaat E-067 “Tiendeberg-Caestert” te Riemst

Download application/pdf 139.5 KB