Definitieve erkenning van de bosgroep Midden Oost-Vlaanderen

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
16 dec 2010

Bosgroepen zijn duurzame samenwerkingsverbanden tussen bosbeheerders binnen een bepaald gebied om een rationeler bosbeheer mogelijk te maken. Bij de voorlopige en definitieve erkenning van die bosgroepen wordt de Minaraad om advies gevraagd. De Raad baseert zich daartoe op het evaluatieverslag van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Hij gaat in op de globale werking en controleert of de doelstellingen van het Bosdecreet nagekomen worden.

De Minaraad kan zich scharen achter de definitieve erkenning van de bosgroep Midden Oost-Vlaanderen en de aanbevelingen die het Agentschap voor Natuur en Bos in dit formuleert. Deze hebben betrekking op de volgende punten:

  1. Beheersbaarheid van de groei;
  2. Sensibilisatie van actieve vrijwilligers;
  3. Efficiënte tijdsbesteding van de coördinator;
  4. Ruimere bekendheid van de bosgroep
  5. Neutraliteit van de bosgroep als schakel tussen overheid en boseigenaars en -beheerders.

Als continue aandachtspunten wordt gewezen op de efficiënte inzet van de beschikbare middelen en het blijven bevorderen van de ecologische bosfunctie. Hierop aansluitend wordt de belangrijke informerende en stimulerende rol van de bosgroep benadrukt bij de effectieve verwezenlijking van de instandhoudingdoelstellingen in het werkingsgebied. In de toekomst moet zeker ook blijvende aandacht besteed worden aan de ecologische en sociale functies van het bos en de interactie daartussen.

De Minaraad heeft in dit dossier opnieuw dankbaar gebruik kunnen maken van het verslag van het Agentschap voor Natuur en Bos, maar blijft desalniettemin van oordeel, in navolging van eerdere adviesverlening, dat deze verslaggeving toch nog wat voor verbetering vatbaar is:

  1. De verslaggevers kunnen zich op een nog duidelijker wijze oriënteren op de doelstellingen van artikel 41bis van het Bosdecreet (niet al deze doelstellingen worden immers even krachtig behandeld door de bosgroep; het verslag oriënteert zich vervolgens op de doelen die de Bosgroep zelf vooropgesteld heeft; bv. inzake het invullen en verbeteren van de ecologische bosfunctie);
  2. De verslaggevers kunnen zich meer toespitsen op een vergelijking tussen de bij de voorlopige erkenning vooropgestelde doelen en voornemens enerzijds en anderzijds de effectieve realisaties op het terrein. Hiervoor zou bv. een overzichtstabel opgesteld kunnen worden waarin de doelstellingen en de resultaten voor de verschillende jaren twee aan twee concreet met elkaar vergeleken worden. Dit ontbreekt momenteel in het erkenningsdossier en in het verslag.

De Minaraad keurde het advies unaniem goed.

Downloads

Advies erkenning bosgroep Midden Oost-Vlaanderen

Download (grootte: 135.5 KB, type: application/pdf)