De erkenning van het natuurreservaat “Poekebeekvallei”

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
17 dec 2009

Erkende natuurreservaten zijn natuurterreinen die een beschermd statuut verkregen hebben en waarop er, op basis van een beheerplan, een gericht natuurbeheer zal toegepast worden in functie van bepaalde natuurdoelen. De terreinbeherende vereniging ontvangt hiertoe een subsidie. Op grond van het besluit van de Vlaamse regering van 27 juni 2003 tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van natuurreservaten (enz. - het zgn. reservatenbesluit), moet de Minaraad advies uitbrengen bij de concrete aanvragen tot erkenning en bij het pre-advies dat het Agentschap voor Natuur en Bos daarover geeft.

Het te erkennen reservaatproject “Poekebeekvallei” ligt in de gemeenten Aalter en Ruiselede. Natuurpunt Beheer vzw legt ongeveer 5 ha percelen voor ter erkenning in een visiegebied dat gevormd wordt door de vallei van de Poekebeek. De belangrijkste vegetaties in dit visiegebied bestaan uit broekbossen met voorjaarsflora en uit reliëfrijke graslanden. Het visiegebied bevat in hoofdzaak “Natuurgebied”, maar ook een deel “Landschappelijk waardevol agrarisch gebied”.

De Minaraad adviseert de Vlaamse Regering om het reservaatproject en het daaraan verbonden visiegebied te erkennen. De meeste voor erkenning voorgedragen percelen bevinden zich in “groene” bestemming maar bij een tweetal percelen rijst er twijfel, vermits ze in “Landschappelijk waardevol agrarisch gebied” kunnen gesitueerd worden. De Minaraad stelt vast dat de kans bestaat dat deze percelen – voor zover ze een agrarische bestemming zouden dragen – omwille van één deelcriterium niet erkend kunnen worden op grond van artikel 36, §2 van het Natuurdecreet. Materieel gesproken zijn er in het dossier even wel voldoende argumenten om wel tot erkenning over te gaan.

De Minaraad bestempelt de voorgenomen ingrepen en beheermaatregelen als adequaat in verhouding tot de feitelijke toestand en de gestelde doelen. Voor de Raad zijn de gevraagde afwijkingen van de verbodsbepalingen, die normaal gesproken gelden voor reservaten, geen ongewone zaken zolang de concrete afwijkingen met terughoudendheid worden toegepast. De Minaraad stelt wel vast dat er geen afwijking gevraagd wordt om ernstige wildschade te voorkomen.

Wat de samenstelling van het dossier betreft wijst de Minaraad er ook hierbij op dat het benodigde pre-advies van het Agentschap voor Natuur en Bos ontbreekt.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Jan Verheeke Jan Verheeke
: Functie secretaris (algemene leiding)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres jan.verheeke@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 36 of 0496 51 72 59

Downloads

Advies over de erkenning van het natuurreservaat “Poekebeekvallei”

Download application/pdf 120.7 KB