Consensusvoorstel inzake de jacht in vogelrijke gebieden – WBE Vogelsanck

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
26 nov 2009

De Minaraad adviseert positief over het consensusvoorstel voor de jacht in het vogelrijk gebied WBE Vogelsanck. Naast enkele procedurele bemerkingen, formuleert de Raad ook enkele inhoudelijke punten.

De Raad vindt het positief dat er in het voorstel uitgegaan wordt van het gegeven dat het Vijvergebied Midden-Limburg zeer belangrijk is voor de krakeend en de slobeend.
Om verstoring tegen te gaan, kiezen de betrokkenen voor een combinatie van jachtbeperkingen in de tijd met een onderverdeling in zones. De Raad kan zich vinden in dit principe. Het voorstel bevat evenwel ook afspraken over beperkingen inzake de jachtwijze. Ook dit is positief, maar de Raad vraagt zich af of deze aanpak niet kan toegepast worden voor alle bejaagde dieren.

Inhoudelijk stelt de Raad vast dat er sprake is van uitgestrekte rustzones, maar aan de hand van de in het voorstel vervatte gegevens kan de Raad de draagwijdte van deze rustzones in verhouding tot de huidige rustzones of in verhouding tot het vogelrijk gebied niet concreet inschatten. Dit had duidelijker gemoeten. Wat de beperkingen in de tijd betreft, lijkt het er op dat er niet veel van de normale jachtopeningstijden afgeweken wordt, maar er wordt gestreefd naar afspraken om de frequentie of het verstorende karakter van de jachtactiviteit te verminderen.

De Minaraad vraagt om werk te maken van een gedegen monitoring van de effecten van dit consensusvoorstel. Eenmaal de instandhoudingsdoelstellingen voor het Vogelrichtlijngebied zijn vastgesteld, moet er, indien nodig, een aanpassing doorgevoerd worden. Meer algemeen roept de Minaraad ertoe op om de rechtsfiguur van het "consensusvoorstel voor vogelrijke gebieden" procedureel te harmoniseren met het wildbeheersplan van de wildbeheereenheden.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Jan Verheeke Jan Verheeke
: Functie secretaris (algemene leiding)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres jan.verheeke@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 36 of 0496 51 72 59

Downloads

Advies over het consensusvoorstel inzake de jacht in vogelrijke gebieden – WBE Vogelsanck

Download (grootte: 67.9 KB, type: application/pdf)