Consensusvoorstel betreffende de jacht in vogelrijke gebieden – WBE Damme Oostkust

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
28 jan 2010

Hoewel de beslissingstermijn van de minister (3 maanden) al verstreken is, vindt de SAR Minaraad het toch belangrijk om het consensusvoorstel voor de jacht in het vogelrijk gebied Oostkustpolders - onderdeel Damme-Oostkust te adviseren. De Raad beveelt de Vlaamse Regering aan om toch nog een expliciete beslissing te nemen om ter plaatse rechtszekerheid te creëren.

De SAR Minaraad vindt de ingediende voorstellen, voor zover ze eenduidig begrepen kunnen worden, plausibel en adviseert positief over het consensusvoorstel. In de toekomst moeten dergelijke voorstellen opgemaakt worden aan de hand van het bij ministerieel besluit vastgestelde formulier om aanvaardbaar te zijn.

De bewuste “Oostkustpolders” in Vlaanderen vormen de belangrijkste overwinteringsplaats voor internationaal beschermingswaardige ganzen. De daarin afgebakende vogelrijke gebieden maken slechts een 15% uit van deze “Oostkustpolders”. In dat opzicht is het relevant en positief dat er voorzien wordt in een aankondiging van jachtdata en in een jaarlijkse evaluatie. De Raad beveelt aan deze voorwaarden in te schrijven in het ministerieel besluit dat de jachtopschorting van (dit deel van) het vogelrijk gebied zou opheffen. Van de betrokken partijen verwacht de Raad dat ze de evaluaties met zorg en in onderling overleg doorvoeren.

Ten slotte vraagt de SAR Minaraad om de goedgekeurde maatregelen in overeenstemming te brengen met de instandhoudingsdoelstellingen van het Vogelrichtlijngebied, van zodra deze vastgesteld zijn en er strijdigheden zouden opduiken.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Jan Verheeke Jan Verheeke
: Functie secretaris (algemene leiding)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres jan.verheeke@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 36 of 0496 51 72 59

Downloads

Advies over het consensusvoorstel betreffende de jacht in vogelrijke gebieden – WBE Damme Oostkust

Download (grootte: 94.6 KB, type: application/pdf)