Consensusvoorstel betreffende “jacht in vogelrijke gebieden”-WBE n°12 Molsbroek

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
29 okt 2009

Het Jachtvoorwaardenbesluit bepaalt dat jagen in vogelrijke gebieden verboden is tijdens het jachtseizoen. Dit verbod geldt zolang de wildbeheereenheden (WBE) of jachtrechthouders geen consensusvoorstel met de plaatselijke reservaatbeheerders en de lokale landbouworganisaties kunnen voorleggen om de verstoring van de populaties watervogels te vermijden. Bovendien moet dit voorstel ook nog de goedkeuring krijgen van de bevoegde minister. Een consensusvoorstel moet aanvaardbare afspraken bevatten over de concentratie van de jacht in tijd en ruimte en de intensiteit ervan. De Minaraad wordt gevraagd om de verenigbaarheid met de goede staat van de instandhouding van de te beschermen vogelsoorten te adviseren.

Het consensusvoorstel voor de jacht in WBE nr. 12 in Molsbroek houdt in dat het gebied in twee zones opgedeeld wordt: de eerste zone wordt vrijgesteld van jacht, in de tweede zone wordt geen jacht op de smient of wilde eend meer toegestaan, tenzij de terreinbeherende verenigingen instemmen met een bijzondere jacht op de wilde eend.

De Minaraad staat positief tegenover het consensusvoorstel omdat het gebruik maakt van een differentie in tijd en ruimte. Op de verenigbaarheid met de goede staat van instandhouding kan de Minaraad echter nog niet ingaan omdat de permanente werkcommissies jacht en natuur nog niet ingesteld zijn. Niettemin beveelt de Raad de minister aan om in de goedkeuring in te schrijven dat de goedgekeurde maatregelen in overeenstemming moeten gebracht worden met de vast te stellen instandhoudings-doelstellingen van het Vogelrichtlijngebied. De Raad vraagt ten slotte aan de minister om expliciet een beslissing te nemen – ondanks het feit dat het om een consensusvoorstel gaat – en dit om de rechtszekerheid ter plaatse in WBE nr. 12 in Molsbroek te garanderen.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Jan Verheeke Jan Verheeke
: Functie secretaris (algemene leiding)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres jan.verheeke@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 36 of 0496 51 72 59

Downloads

Advies over het Consensusvoorstel betreffende “jacht in vogelrijke gebieden”-WBE n°12 Molsbroek

Download (grootte: 52.3 KB, type: application/pdf)