Aanvraag tot erkenning van de uitbreiding van het erkend natuurreservaat E-065 “Middenloop Zwalm” (Oost-Vlaanderen)

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
24 feb 2011

Het Reservatenbesluit bepaalt dat het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) de Minaraad om advies moet vragen over de erkenning van private natuurreservaten wanneer het visiegebied wijzigt. Het reservaatproject “Middenloop Zwalm”, ingediend door Natuurpunt Beheer vzw, is gelegen op het grondgebied van de gemeenten Brakel, Zottegem en Zwalm. Er wordt ongeveer 15 ha ter erkenning voorgelegd. Het aanvraagdossier betreft een vierde uitbreiding.

De Minaraad stelt vast dat de aanwezige natuurtypes waardevol zijn en een goede ontwikkelingspotentie hebben. Het algemene streefbeeld dat met dit project voorgesteld wordt, lijkt adequaat te zijn voor de uitgangstoestand.
Eén perceel situeert zich in Landschappelijk waardevol agrarisch gebied buiten Habitatrichtlijngebied, waardoor dit perceel, om erkend te kunnen worden moet voldoen aan de voorwaarden van artikel 36, §2 van het Natuurdecreet. Het dossier levert volgens de Minaraad voldoende elementen die een erkenning van dit perceel onderbouwen.

De hoge natuurwaarden van het gebied worden onderschreven door het voorkomen van een VEN- en Habitatrichtlijngebied. Dit vormt voor de Minaraad een belangrijke element om tot erkenning van de voorgedragen percelen over te gaan.

De Minaraad is van oordeel dat de voorgestelde beheermaatregelen adequaat zijn aan de feitelijke toestand van het terrein en aan de gestelde doelen. Voor de Minaraad worden geen ongewone afwijkingsvragen op de verbodsbepalingen aangevraagd. Voorwaarde is wel dat de concrete afwijkingen met terughoudendheid worden toegepast.

De Minaraad keurde het advies goed, mits onthouding van Boerenbond en Landelijk Vlaanderen/Landelijke Gilden.

Downloads

Aanvraag tot erkenning van de uitbreiding van het erkend natuurreservaat E-065 “Middenloop Zwalm” (Oost-Vlaanderen)

Download application/pdf 115.2 KB